۰۹
فروردین
event-2
سمینار آموزش فوتوشاپ در کلاس حضوری
۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
Vancouver, Canada

سایت هایی که با وردپرس ساخته می شوند معمولاً استاندارد تر هستند و اگر کمی در طراحی دقت کنیم به راحتی می توانیم سایتی...

۱۷
فروردین
آموزش انبارداری
آموزش انبارداری عمومی (وبینار)
۲۲:۰۰ - ۲۰:۰۰

نظر برخی از دانش پژوهان دوره های پیشین:  

۲۴
اسفند
test
۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰

۲۱
دی
event-2
سمینار استفاده از عکاسی مستند در ایران
۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
Paris, French

سایت هایی که با وردپرس ساخته می شوند معمولاً استاندارد تر هستند و اگر کمی در طراحی دقت کنیم به راحتی می توانیم سایتی...

۰۷
آذر
event-1
شروع به کار وبسایت آموزش آنلاین
۰۷:۰۰ - ۰۶:۰۰
Berlin, Germany

سایت هایی که با وردپرس ساخته می شوند معمولاً استاندارد تر هستند و اگر کمی در طراحی دقت کنیم به راحتی می توانیم سایتی...

۰۸
مهر
course-7
شروع ترم تابستانه آموزشگاه حضوری
۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
NewYork, USA

سایت هایی که با وردپرس ساخته می شوند معمولاً استاندارد تر هستند و اگر کمی در طراحی دقت کنیم به راحتی می توانیم سایتی...

۲۳
مهر
course-6
شروع ترم بهاری آموزش کامپیوتر ایران
۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
Venice, Italy

سایت هایی که با وردپرس ساخته می شوند معمولاً استاندارد تر هستند و اگر کمی در طراحی دقت کنیم به راحتی می توانیم سایتی...

۰۱
اسفند
event-3
همایش دانشجویان نرم افزار دانشگاه تهران
۰۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
Birmingham, UK

سایت هایی که با وردپرس ساخته می شوند معمولاً استاندارد تر هستند و اگر کمی در طراحی دقت کنیم به راحتی می توانیم سایتی...

۰۱
شهریور
event-4
افتتاح آموزشگاه آنلاین کامپیوتر ابزار وردپرس
۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
Chicago, US

سایت هایی که با وردپرس ساخته می شوند معمولاً استاندارد تر هستند و اگر کمی در طراحی دقت کنیم به راحتی می توانیم سایتی...